Dự toán bổ sung cho chung cư Gold Tower

Điều 27 ND99 quy định Đối với công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc quy định của hợp đồng áp dụng phương thức giá hợp đồng trọn gói thì giá trị bổ sung sẽ được lập dự toán. Bên giao thầu và Bên nhận thầu đàm phán, thống nhất ký hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh này.
Chủ đầu tư chung cư Gold Tower được quyền phê duyệt đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh, thanh toán khối lượng phát sinh và tự chịu trách nhiệm về việc phê duyệt, thanh toán này. Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư trước khi phê duyệt đơn giá các công việc phát sinh và thanh toán khối lượng phát sinh.
Còn với hợp đồng dạng khác, nếu phát sinh vượt 20% khối lượng so với ban đầu thì được lập dự toán bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thương thảo ký phụ lục hợp đồng.

Tất cả các công việc phát sinh ngoài dự toán hợp đồng thì chung cư Gold Tower phải lập dự toán bổ sung và phải có sự chấp thuận của chủ đầu tư và tư vấn giám sát.
Còn việc không vượt tổng mức đầu tư thì sẽ chủ đầu tư sẽ không trình người quyết định đầu tư phê duyệt lại Tổng mức đầu tư mà thôi.
Phê duyệt Tổng mức đầu tư là nhiệm vụ của chủ đầu tư, còn phát sinh dự toán ngoài hợp đồng lúc thi công thì là nhiệm vụ của đơn vị chung cư Gold Tower nếu muốn lấy được phần giá trị này, giữa dự toán bổ sung và Phụ lục hợp đồng có mỗi liên hệ không rõ ràng. Trong quy định hợp đồng xây dựng có quy định khi nào thì phải ký phụ lục bổ sung, khi nào không cần.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *