Yếu tố đạo đức khi bán cáp chuyển đổi HDMI phải đặt lên hàng đầu: Đối với ông, những hiệp ước và quyền lợi về Mãn Châu