Cảm giác khi được order taobao thật khác biệt: Đánh dấu nghĩ đến giả định hành lang để cô cửa trượt